Nyheter

ÅRSMØTEPAPIRER 2020:

Årsberetning

 

Årsrapport LBF 2020

Følgende personer har bemannet LBF’s styre og komiteer i 2020.

Formann: Hans Gulliksen

Nestformann/sekretær: Lasse Klaveness

Kasserer: Anders Kristian Mathisen

Bryggeformann: Vidar Johannessen

Styremedlem IT: Thor Asbjørn Andersen

Styremedlem: Sigurd Gogstad

Huskomiteformann/styremedlem: Hans Olav Simonsen

Bryggekomiteen

Medlem: Roy Larsen

Medlem: Knut Arvid Kristiansen

Medlem: Ivar Jørgensen

Medlem: Tore Holm

Medlem: Bent Robert Davidsen

Hus og festkomite

Medlem: Dag Einar Gravdal

Medlem:

Revisorer:

Johan Magnus Mortensen ( reserve )

Thor Asbjørn Andersen

Kranmenn:

Sigurd Gogstad, Hans Gulliksen, Sven Arne Nilsson

Valgkomite:

1.Freddy Ryeng, 2. Roar Guthu,3. Kai Tveitan

 

 

Status for året 2020:

Foreningen har pr. 31/12-2020,  252 medlemmer; 35 kvinner og 217 menn.

12 nye medlemmer

3 utmeldte medlemmer

5 medlemmer slettet pga ikke betalt kontingent

 

Styret har hatt 8 styremøter i kalenderåret 2020.

Et rolig år grunnet Covid-19.

Vipps-ordning for rampa  fungerer godt. Fremdeles stor tilfredshet med rampa fra brukerne.

NMU har også betalt hjertestarter (2019) og 14 personer har gjennomført kurs 3. februar 2020.

Økonomisk langtidsplan/budsjett mot 2035. Konsulent er Svein Sæbøe.

Økonomi: styret er fornøyd og har god kontroll.

Årets resultat foreslås overført til egenkapital.

Fra Hus/Festkomiteen: Sommerfest 2020 avlyst grunnet korona.

-Nyanskaffelser 2020: det har ikke vært noe nyanskaffelser av klubbhuset annet en driftsmidler som    husholdningsartikler mm.

-Service/vedlikehold 2020: Anita har bonet gulvene i klubbhus og toalett. Og fortløpende rydding/ serviceoppgaver i foreningens lokale og uteområde.

-Dugnad, ingen grunnet korona.

Fra bryggekomiteen: Ikke mye dugnad på brygga 2020.

-Vi byttet alle sjaklene som er mellom brygga og kjettingene som går ned til lodd på bunnen.

-Det var nordsiden som ble byttet i år.

-Mellom jul og nyttår, i et skikkelig drit vær, røk  2 av wirerne som holder elementene på bølgedemper sammen. Ble en kald fornøyelse å bytte disse.

- Bobleanlegget blitt fikset og justert.

-149 kranhiv i 2020 ,  13 sommerplasser leid ut.

 

Regnskap

LAHELLEFJORDEN BÅTFORENING          
  RESULTATREGNSKAP for året - 2020.          
               
      Noter   År - 2020   År - 2019
  FORENINGSDRIFT.          
    Drtiftsinntekter.          
    Komtingenter             105 870,00           105 739,00
    Renteinntekter               14 085,00                8 846,94
    Tilskudd Lahelle Vellag                  4 000,00                8 000,00
    Tilskudd Sandefjord Kommune                  1 000,00                1 000,00
    Tilskudd fra Helgerød NMU                              -                  8 594,00
    Tilskudd/gave fra Vestfold Klima                               -               40 000,00
    Grasrotandel                  4 035,04                1 966,81
    Salg av vimpler                              -                     200,00
    Diverse inntekter/gebyrer                     840,00                2 943,50
    Sum inntekter             129 830,04           177 290,25
               
    Driftskostnader.          
    Drift klubbhuset               15 800,72             18 785,37
    Telefon kostnader - Bredbåndleie               12 589,36             12 161,90
    Elektrisk kraft               18 203,28             27 107,82
    Renhold klubbhus oh toaletter               10 201,30                9 277,90
    Kontingent - OBU - Båtliv - Kysten                  3 972,00                4 012,00
    Møtekostnader               10 881,20             10 480,90
    Kontorrekvisita - Porto - Annonser               13 503,13                9 283,00
    Gaver og blonster                     448,00                2 698,00
    Utgiftsgodtgjørelse - Styre og Brggeansvarlig             31 202,60             30 222,00
    Diverse bankomkostninger                  1 748,16                1 605,76
    Avskrivninger Overvåkingsanlegg                              -                  5 479,00
    Avskrivninger klubbhus                  5 000,00                5 000,00
    Sum kostnader             123 549,75           136 383,65
               
  OVERSKUDD FORENINGSDRIFT                  6 280,29             40 906,60
               
  BRYGGEDRIFT.          
    Leieinntekter og Landstrøm             298 650,00           302 838,50
    Andel renteinntekter                              -                              -  
    Vedlikehold - Forsikring - El.kraft  m.m. 6   -         78 006,24   -      108 053,31
    Avskrivninger 2  3  4   -      182 000,00   -      167 420,00
  OVERSKUDD BRYGGEDRIFT               38 643,76             23 926,19
               
  KRANDRIFT-          
    Kranløft og lele høytrykkspyler               90 100,00             51 100,00
    Andel renteinntekter                              -                              -  
    Vedlikehold - Forsikring - El.kraft m.m.   -         62 158,00   -         46 473,00
  OVERSKUDD KRANDRTIFT               27 942,00                4 627,00
               
  DRIFT UTKJØRINGSRAMPE.          
    Brukerinntekter               28 771,00             22 172,00
    Salg av nøkler til bom                  5 000,00             14 000,00
    Driftskostnader     -           6 704,80   -           6 261,10
    Avskrivninger     -         17 635,00   -         17 635,00
  OVERSKUDD UTKJØRINGSRAMPE                  9 431,20             12 275,90
               
  NETTO OVERSKUDD OVERFØRES SIDE 2               82 297,25             81 735,69
               
               
               
LAHELLEFJORDEN BÅTFORENING.          
               
  RESULTATREGNSKAP for året 2020         side 2.
               
      Noter   År - 2020   År - 2019
               
  NETTO OVERSKUDD OVERFØRT FRA SIDE 1               82 297,25             81 735,69
               
  FESTKOMITE - FOND.          
    Årets overskudd                              -                              -  
               
  SAMLET OVERSKUDD               82 297,25             81 735,69
               
               
  FORSLAG TIL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT.          
               
    Overført til bryggefond               30 000,00             40 000,00
    Overført til kranfond               15 000,00                            -  
    Overført til/fra Festkomite Fond                              -                              -  
    Overført til/fra Bryggemiljøfond                              -               40 000,00
    Overført til Utkjøringsfondet                  5 000,00                            -  
    Overført fra/til fri egenkapital               32 297,25                1 735,69
    SAMLET OVERSKUDD               82 297,25             81 735,69
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
LAHELLEFJORDEN BÅTFORENING.          
               
  BALANSE pr. 31.12.2020          
               
      Noter   År - 2020   År - 2019
  EIENDELER.          
               
  ANLEGGSMIDLER.          
    Klubbhus 1             15 000,00             20 000,00
    Inventar                          1,00                        1,00
    Bryggeanlegg 2        2 366 015,00        2 548 015,00
    Bobleanlegg 3                        1,00                        1,00
    Utkjøringsrampe 6           123 750,00           141 085,00
    Overvåkingsanlegg 4                        1,00                        1,00
    Krananlegg 5                        1,00                        1,00
    Høytrykkspyler                          1,00                        1,00
    Oppskrivning gamle innskudd             290 500,00           290 500,00
    SUM ANLEGGSIDLER          2 795 270,00        2 999 605,00
               
  OMLØPSMIDLER.          
    Innestående i bank - 2480.09.02823             598 377,56        1 558 120,16
    Innestående i bank - 2480.31.19801               59 254,17             92 140,96
    Innestående i bank - 0530.58.44766                              -               12 714,36
    Innestående i bank - 2480.09.01320               33 501,22             30 200,22
    Innestående bank - 2480.27.72447          1 310 973,00                            -  
    SUM OMLØPSMIDLER          2 002 105,95        1 693 185,70
               
  SUM EIENDELER          4 797 375,95        4 692 790,70
               
  EGANKAPITAL OG FONDSAVSETNINGER.          
    Fri egenkapital pr. 1/1               34 115,89           139 115,89
    Overført til/fra resultatregnskap               32 297,25                            -  
  Fri egenkapital pr. 31.12.-               66 413,14           139 115,89
               
    Kranfond pr. 1/1             315 000,00           310 000,00
    Overført fra resultatregnskap               15 000,00                            -  
  Kranfond pr. 31.12             330 000,00           310 000,00
               
    Bryggefond pr. 1/1             550 000,00           490 000,00
    Overført fra resultatregnskap               30 000,00                            -  
  Bryggefond pr. 31.12             580 000,00           490 000,00
               
    Festkomite Fond pr. 1/1               46 417,81             46 417,81
    Tilskudd/innbetalinger                              -                              -  
    Overført fra resultatregnskap                              -                              -  
  Festkomite - Fond pr. 31.12               46 417,81             46 417,81
               
    Bryggemiljøfond Nytt pr. 31.12.2019               40 000,00                            -  
    Tilskudd/innbetalinger                              -     0
  Bryggemiljøfond pr. 31.12.               40 000,00                            -  
               
    Utkjøringsfondet pr. 01.01.                              -      
    Overført fra resultatregnskap                  5 000,00    
  Utkjøringsfondet pr. 31.12.                  5 000,00                            -  
               
               
  SUM FRI EGENKAPITAL og FONDSMIDFLER          1 067 830,95           985 533,70
               
LAHELLEFJORDEN BÅTFORENING.          
               
  GJELD.            
    Innskudd båtplasser          3 715 453,00        3 699 353,00
    Depositum bomnøkler og Innbetalt                              -                              -  
    Skyldig skatterekk               14 092,00                7 904,00
  SUM GJELD          3 729 545,00        3 707 257,00
               
  SUM EGENKAPITAL - FONDSMIDLER - GJELD          4 797 375,95        4 692 790,70
               

 

Revisors beretning

  • Søknadsskjema for medlemskap og/eller sommerplass finner du HER.  Noter deg fristene!

Vedtekter og bryggereglement er revidert den 26. februar 2019

  • Eventuelle henvendelser om dugnad rettes til vaktliste@lahellebrygga.no  eller kontakt Lasse på telefon 91 53 46 62
  • Husk å melde adresseendring!
  • I "Båtens Verden" nr. 3-2012 var det en liten artikkel fra LBF. Se HER